دکتر سید نورالدین محمودی

دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان
استادیار گروه فکرپروری برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نگارش بالغ بر ۳۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
نویسنده کتاب تفکر خلاق و نقاد محور تعلیم و تربیت پست مدرن انتشارات مجد
نویسنده کتاب هرمنوتیک مبنایی برای تعلیم و تربیت پویا و خلاق
نویسنده کتاب خلاقیت نوشتاری و هنر نوشتن انتشارات چاپار

برای مشاهده رزومه کاملتری از فعالیت های ایشان پیشنهاد می کنیم به آدرس زیر مراجعه کنید:

رزومه کامل