رامین فرجی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد MBA
  • راه‌اندازی سیستم بانکی برای کودکان مدرسه
  • راه‌اندازی کارگاه‌های استعدادیابی کودکان
  • برگزاری کارگا‌ه‌های هدف‌گذاری و تقویت مهارت تصمیم‌گیری برای کودکان
  • ایده‌پرداز پروژه زمین کشاورزی در مدرسه
  • تدریس هوش مالی به کودکان در قالب پروژه‌های کسب و کار حقیقی در فضای مدرسه
  • مدرس زبان انگلیسی
  • مدرس کتاب تفکر و پژوهش
  • اجرای سبک تدریس ESA در مدرسه ابتدایی